Twoje wyniki wyszukiwania

Porady / przydatne informacje

Wysłane przez najlepszedzialki.pl na 9 kwietnia 2020
0

Co to jest księga wieczysta? Księga wieczysta to zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, takich jak oznaczenie rodzaju nieruchomości, jej położenia i obszaru, stanu właścicielskiego, obciążeń oraz zabezpieczeń hipotecznych. Jej treść zapisana jest czterech działach księgi, a sprawdzić ją można w elektronicznym systemie dostępu do ksiąg wieczystych pod adresem www.ekw.ms.gov.pl. Księgi wieczyste w wersji papierowej wraz z aktami prowadzą właściwe wydziały sądów rejonowych. Na wniosek organy te wydają także wypisy z ksiąg oraz w razie wykazania interesu prawnego dostęp do akt księgi wieczystej.  

Co można sprawdzić w ewidencji gruntów i budynków? Dane ewidencyjne dla nieruchomości gruntowych prowadzą właściwe starostwa powiatowe i dotyczą one m.in. położenia nieruchomości, obszaru, klas użytków, numerów ksiąg wieczystych, właścicieli, klasyfikacji gleboznawczej działek oraz sieci uzbrojenia terenu. Poglądowe informacje na temat niektórych danych z ewidencji gruntów można także sprawdzić w internetowych systemach informacji przestrzennej takich jak np. geoportal.gov.pl.

Jak sprawdzić przeznaczenie terenu? Przeznaczenie terenu określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Określa on dla danego terenu szereg parametrów dotyczących możliwego sposobu zagospodarowania działki, m.in. takich jak: maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki, wysokość zabudowy, kąt nachylenia dachu, minimalna powierzchnia biologicznie czynna itp. MPZP jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez Radę Gminy. W przypadku braku mpzp możliwy sposób zagospodarowania terenu działki określa się w drodze decyzji administracyjnej – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rejestry planów i wydanych decyzji o warunkach zabudowy prowadzą właściwe urzędy gminy.

Porównaj oferty